Den hållbara logistikparken

Fossilfri drift av fordon hos Sandahls är ett exempel på steg mot ökad hållbarhet. Under arbetet med att bygga Sundsvall Logistikpark har många åtgärder gjorts i samverkan mellan Sundsvalls kommun och huvudentreprenören Peab och de har gått i samma riktning – mot en mer hållbar framtid.

Damm i Tunabäcken: Den damm som anlades för att fungera som uppsamling av ytvatten under produktionsskedet ska få vara kvar, men en del störrestenar kommer att läggas i, samt att slänterna kring dammen får planteringar. Detta för att försöka skapa en bättre livsmiljö för vattenlevande organismer.

 ECO-betong: I samtliga betongarbeten har ECO-betong använts för att minska klimatbelastningen. En del av cementen byts ut mot Merit som är en biprodukt inom stålindustrin. Den beräknade minskade klimatbelastningen genom att använda den produkten är ca 155 ton CO2 ekvivalenter jämfört med referensbetong inom branschen.

ECO-asfalt: ECO-asfalten är en produkt som också minskar klimatbelastningen utan att slutproduktens kvalitet försämras. Den minskade klimatpåverkan kommer av att man använder bioolja istället för fossil eldningsolja vid torkning och uppvärmning av stenmaterialet, vilket är den process som kräver mest energi. Den beräknade minskade klimatbelastningen genom att använda den produkten är ca 640 ton CO2 ekvivalenter jämfört med konventionell produkt.

Armeringsstål: I projektet har man valt ett armeringsstål med lägre miljöpåverkan vilket minskar CO2 utsläppen med ca 100 ton CO2 ekvivalenter jämfört med referensprodukt.

Terminalbyggnad och Truckgarage: När det gäller byggandet av terminalbyggnad och truckgarage så har val av energisystem gjorts utifrån en framtagen energiutredning, för att komma fram till det mest effektiva valet utifrån klimat och ekonomi. Båda byggnaderna kommer att få solcellsanläggningar installerad på taken med en tillhörande batterilösning för att optimera energianvändningen.

Andra åtgärder som kan anses som hållbarhetsvinster är att i princip all urschaktad jord harkunnat återanvändas i bullervallen. Allt berg som sprängts ur har kunnat återanvändas, dels genom att krossas till olika fraktioner för att sedan användas i produktionen. Övrigt bergkross har använts av SCA i deras kajbyggnadsprojekt. I starten av projektet efter avverkningen genomförts så såldes GROT (grenar och toppar) till SCA Ortviken för användning i deras verksamhet.

Visst överblivet material från andra Peabprojekt har kunnat återanvändas i detta projekt. I järnvägsarbetena har Infra Nord kunnat återanvända en hel växel, samt vissa andra rälsdelar.

Kommunikation: Under arbetets gång har projektet regelbundet tagit in synpunkter från närboende och närliggande verksamheter. Det har varit värdefulla inspel som påverkat bygget positivt.

Sammanfattning: Projektet genomgår en hållbarhetscertifiering enligt CEEQUAL, som nyligen bytt namn till Breeam Infrastructure. Denna certifiering används för mark och anläggningsprojekt med krav som riktar sig till beställaren, projektören och entreprenören som ska utföra arbetena. Projektets målsättning är att nå högsta nivån i denna bedömning, och prognosen ser mycket bra ut.

Hallå där… Sven Magnusson, vd för Sundsvall Logistikpark.

Hur hållbar blir den nya logistikparken?
– Sundsvall Logistikpark blir den första hållbarhetscertifierade logistikparken i Sverige. Det är vi alla mycket stolta över.

Vad vill du helst lyfta ur ett hållbarhetsperspektiv?
– Ceequel-certifieringen mot nivån Excellent som är näst högst av fem nivåer, samt att kapacitetsoptimeringen i järnvägen med ett överkörningsbart spår ger möjligheter att växa in i framtiden.

Vilken roll spelar hållbarhet för affärerna?
– Hållbarheten kommer att ge godsägarna en starkare miljöprofil. Detta blir effekten av att använda Sundsvall Logistikpark som godsnav.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s