Här växer Sundsvall

Det blir nya stadskvarter längs Universitetsallén, mellan Idrottsparken och Folkets Park. I ett första steg planeras för cirka 700 bostäder i området som ska byggas utifrån särskilda kvalitetskriterier.

Sundsvall ska förtätas och stadsborna ska bli fler. Enligt kommunens översiktsplan ska befintliga markresurser i de centrala delarna användas för bostadsbyggande. Och staden har flera markområden som lämpar sig för både bostäder och andra verksamheter.

Attraktivt läge

Ett av dem är Alliero, mellan NP3 Arena och Folkets Park, som i dag till stora delar är en parkering. Marken längs Universitetsallén ägs till hälften av kommunen och till hälften av fastighetsbolaget Diös. Läget är attraktivt då det knyter ihop stadskärnan med universitet. 
– Det finns ett stort intresse att bygga i Alliero och kommunen har höga ambitioner vad gäller arkitektonisk utformning och vi strävar efter alternativa och kreativa lösningar, säger Malin Lingell, projektledare på stadsbyggnadskontoret.
De bolag som är intresserade av att bygga kommer att utvärderas utifrån ett antal kvalitetskriterier.
– Med dessa vill vi skapa mervärden både för de boende och för staden. Det kan handla om allt från dagsljusinsläpp och skuggnings­påverkan till hur man kan skapa butiker och variation i området. Vi kommer sedan att tilldela kommunens mark till den eller de byggherrar som uppfyller våra kriterier, säger Malin Lignell.

Tre stadskvarter 

Förslaget till detaljplan innebär att det byggs tre stadskvarter närmast Universitetsallén. Det blir även plats för en mindre park och stråk som knyter an till parkstråken längs ån och mot Norra berget.
En byggnad placeras också på södra sidan av Universitetsallén, på en del av det som nu är parkering. Det blir även en ny byggnad vid Ludvigs­bergsvägen. Totalt skapas förutsättningar för cirka 700 lägenheter.
Tanken är även att Solgläntan, en äldre byggnad i området, får en tillbyggnad och blir förskola. 
Och det kan bli mer byggande i den här delen av stan. Intill det aktuella planområdet finns en färdig detaljplan, för en del av det som tidigare var Folkets Park, som möjliggör ytterligare bostäder. Dessutom utreds bygget av en ny sporthall i området.

Laga kraft

Detaljplanen har varit ute på samråd under 2019 och granskning under våren 2020. Nästa steg i beslutsprocessen är att planen ska vinna laga kraft. Det sker efter beslut i kommunfullmäktige, förmodligen under hösten. Då skulle inledande mark- och saneringsarbeten kunna inledas under våren 2021

Andra områden för tillväxt

Norra kajen
På Norra kajen fortsätter utvecklingen av det gamla industriområdet. I höst är det dags för inflyttning i det senaste bostadsbygget i den östra delen och i väster pågår förberedelser för de sex kvarter som ska byggas närmast stenstan. Fastighetsbolaget Magnolia planerar för 319 lägenheter i två av kvarteren i en första etapp med byggstart i höst och väntar på bygglov.
– Vi ser mycket fram emot att komma igång med byggnation av denna första etapp av vårt projekt i den västra delen av Norra Kajen. Vi kommer att vara med och förändra historisk industrimark till en attraktiv del av innerstaden, säger Björn Bergman, regionchef på Magnolia Bostad.

Rosenborg, Södra kajen
Längs den södra sidan av hamnen planeras för nya bostäder, precis som på den norra sidan. Arbetet med detaljplan pågår. De första insatserna på platsen har inletts och omfattar en upprustning av kajen och sanering av marken. Ett nytt gång- och cykelstråk ska anläggas och det blir ett mindre torg i området, ny beläggning, sittplatser och nya träd.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s