Alliero blir ny stadsdel

Alliero, mellan Idrottsparken och Folkets Park, är nästa stora bostadsområde i Sundsvall. Tre stadskvarter kan bli verklighet när staden växer västerut.
Text: Thomas Ekenberg Illustration: Helene Svang

Arbetet med detaljplanen pågår. En färdig detaljplan är en förutsättning för att bygg­herrar och fastighetsutvecklare ska kunna få bygglov. Och intresset är stort.
– Vi har diskussioner med ett tiotal intressenter vill bygga i området, säger Malin Lingell, projektledare vid stadsbyggnadskontoret.
Enligt planförslaget blir det stadskvarter på norra sidan om Universitetsallén på en yta som i dag används för parkeringsplatser.

Tre stadskvarter
– Vi har skissat på tre kvarter på 4-8 våningar med innergårdar. Det kan bli både hyresrätter och bostadsrätter med möjlighet till butikslokaler i botten­våningarna. Fullt utbyggt kan det handla om cirka 700 lägenheter.
Det blir även plats för en mindre park, och grönområden som knyter an till parkstråken längs ån och mot Norra berget.
En byggnad placeras också på södra sidan av Universitetsallén, på en del av det som nu är parkering för ­Sporthallen. Tanken är även att Solgläntan, en äldre byggnad i området, får en tillbyggnad och blir förskola.
Intill det aktuella planområdet finns en färdig detaljplan, för en del av det som tidigare var Folkets Park, som möjliggör ytterligare bostäder. Det ­betyder att Alliero inom några år kan ha ett par tusen nya invånare.
Dessutom utreds bygget av en ny sporthall i området.

Förtäta staden
Planerna på den nya stadsdelen ska ses som ett led i kommunens ambition att förtäta staden.
– Enligt kommunens översiktsplan ska vi bygga staden inåt och nyttja ­befintliga markresurser i de ­centrala delarna runt stadskärnan för fler ­bostäder, säger Malin Lingell.
Det betyder också att byggbar mark, som under många år använts som ­parkering, tas i anspråk.
– För de boende blir det parkering under mark. Det blir även gatu­­­parkering längs lokalgatorna. I övrigt finns ledig kapacitet i p-husen i när­heten.
Stadsplanerarna räknar med att ­Universitetsallén har kapacitet även för de nya bostäderna och kommer inte att behöva byggas om i någon större utsträckning.
– I kommande projektering tittar vi på vilka delar som kan behövs ses över. Gatan har redan i dag tät trafik och kommer även i fortsättningen att vara en viktig huvudled med ökad trafik, ­säger Malin Lingell.

Byggstart 2020
Detaljplanen har varit ute på samråd under våren och ett antal fördjupade utredningar görs nu utifrån de synpunkter som kommit in.
Malin Lingell tror på en ganska snar byggstart.
– Vår ambition är att detaljplanen kan vinna laga kraft i slutet av året. Då skulle byggstart kunna ske under våren 2020.

Fler nya stadsdelar – och nya småhustomter

Sundsvall växer med flera centrumnära stadsdelar. Norra kajen är det mest tydliga exemplet där det redan i dag finns både hyreslägenheter och bostadsrätter. Med det planeras för bostäder även i flera andra områden.

Norra kajen
Här har det redan byggts mycket inom ett antal kvarter mitt i området men stadsdelen fortsätter att växa, i första hand västerut på den gamla Beijer-tomten. Arbetet med en detaljplan för området österut mot brofästet pågår också.

Södra kajen
Ett stort område längs södra hamninloppet som planeras bli en förlängning av centrum med en indelning i kvarter och bebyggelse i stil med stenstan.  I ett första steg pågår -upprustning av Rosenborgskajen och en flytt av ett industrispår som går genom området.

LV5
För området kring LV5 på väg upp mot -Södra berget pågår arbete med en detaljplan. Tanken är att den befintliga bebyggelsen ska kompletteras med både villor och flerbostadshus.

Katrinehill
En detaljplan håller på att tas fram för en helt ny stadsdel i skogsområdet mellan Sidsjö, Sallyhill och Nacksta.

Kovland
En ny vägslinga har byggts i förlängningen av Ångströms väg, vilket skapar utrymme för 19 småhustomter. Markarbeten och vägkropp är färdiga, endast asfalteringen återstår.

Ankarsvik
Söder om Raholmsvägen byggs en ny väg och skapas utrymme för både flerfamiljhus och ett antal småhustomter. En ny gång- och cykelväg mot Ankarsviks skola byggs också. Beräknas vara klart i slutet av hösten.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s